Όλα τα Άρθρα θα πρέπει να συμφωνούν με την Ελληνική Νομοθεσία & αυτά των κανονισμών
της Δ.Κ.Ο.. Είναι δυνατόν να είναι δυσμενέστερα, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
έρχονται σε αντίθεση με τους Κανονισμούς της, κάθε φορά δε που θα υπάρχει αλλαγή στους
Κανονισμούς της Δ.Κ.Ο, η αλλαγή αυτή αυτοδικαίως θα περνάει στα αντίστοιχα Άρθρα του Ε.Κ.
του Κ.Ο.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση Γ.Σ. για την τροποποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

Γενικά
Άρθρο 1
Ο Κυνολογικός Όμιλος Ελλάδος (Κ.Ο.Ε) αποδέχεται και εγγράφει στο Ελληνικό Γενεαλόγιο
(Ε.Γ) όλες τις καθαρόαιμες φυλές σκύλων που έχουν αναγνωριστεί από τη Διεθνή Κυνολογική
Ομοσπονδία (FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE), καθώς και τις εθνικές
φυλές της χώρας μας.
Ο ΚΟΕ αποδέχεται και εγγράφει επίσης στο ειδικό Γενεαλόγιο «Βιβλίο Εγγραφής Ξένων»
(Β.Ε.Χ.) Εθνικές φυλές, μη αναγνωρισμένες όμως ακόμα από την F.C.I., οι οποίες είναι είτε
αναγνωρισμένες από το Κυνολογικό Όργανο της χώρας-μέλους της F.C.I., είτε είναι
αναγνωρισμένες από Κυνολογικούς Ομίλους με τους οποίους η F.C.I. έχει συνάψει διμερείς
συμφωνίες, είτε είναι φυλές που σύμφωνα με την διεθνή πρακτική εγγράφονται στα αντίστοιχα
ειδικά Βιβλία των χωρών-μελών της F.C.I. & αυτών με τις οποίες η F.C.I. έχει συνάψει διμερείς
συμφωνίες.
Το απαιτούμενο από τον ΚΟΕ έγγραφο προκειμένου για την εγγραφή τους στο ειδικό
Γενεαλόγιο του ΚΟΕ είναι, είτε ο Γενεαλογικός Χάρτης του Κυνολογικού Ομίλου της χώρας
καταγωγής ή της χώρας γέννησής τους, είτε ο Γενεαλογικός Χάρτης του Ομίλου Φυλής της
χώρας στην οποία έχουν γεννηθεί εφόσον τους Γενεαλογικούς Χάρτες εκδίδουν οι Όμιλοι
Φυλής & όχι το Κεντρικό Κυνολογικό Όργανο, είτε o Γενεαλογικός Χάρτης από Όμιλο Φυλής
που η διεθνής πρακτική αποδέχεται (π.χ. American Bulldog).
Όλες οι φυλές που εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε
όλες τις εγκεκριμένες από τον ΚΟΕ Εκθέσεις Μορφολογίας σκύλων στην Ελλάδα, με δικαίωμα
απονομής όλων των προβλεπομένων βραβείων, εκτός του C.A.C.I.B. και R.C.A.C.I.B. και
δικαίωμα εγγραφής γέννας τους στο ειδικό Γενεαλόγιο. Όλες τις φυλές αυτές κρίνουν στις
Εκθέσεις Μορφολογίας, οι Έλληνες και αλλοδαποί Κριτές όλων των φυλών της F.C.I. και την
κάθε μία από αυτές επιπλέον, όσοι Κριτές είναι εγκεκριμένοι να κρίνουν την Ομάδα στην
οποία αυτή ανήκει.
Για όλες τις φυλές αυτές προβλέπεται Αναγνώριση ΒΕΑΧ1 που διέπεται από τα ίδια άρθρα
του Εσωτερικού Κανονισμού του ΚΟΕ περί Αναγνώρισης ΒΕΑ1. Κριτές της Αναγνώρισης είναι
οι παραπάνω αναφερόμενοι Κριτές Εκθέσεων Μορφολογίας.

ΕΚΤΡΟΦΕΑΣ
Άρθρο 2
Εκτροφέας μιας γέννας θεωρείται ο ιδιοκτήτης του θηλυκού σκύλου κατά τη χρονική στιγμή
της γέννας.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ
Άρθρο 3
Οποιοδήποτε άτομο δύναται να κάνει αίτηση εγγραφής καθαρόαιμου σκύλου που έχει υπό την
κυριότητα του, προσκομίζοντας στον Κ.Ο.Ε. τα απαραίτητα έγγραφα και αποδεχόμενο τους
όρους που απαιτούνται.

Άρθρο 4
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή καθαρόαιμου σκύλου από γέννα που έλαβε χώρα
στην Ελλάδα, είναι η εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης εγγραφής γέννας από τον εκτροφέα,
σύμφωνα με τον Ε.Κ. του Κ.Ο.Ε.

Άρθρο 5
Οι εκτροφείς απαγορεύεται να εγγράφουν κουτάβια σε Γενεαλόγια άλλα πλην του Ε.Γ. του
Κ.Ο.Ε και υποχρεούνται να υπογράφουν στη δήλωση γέννας για τη διασφάλιση αυτού. Σε
αντίθετη περίπτωση, θα επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΝΑΣ
Άρθρο 6
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή γέννας καθαρόαιμου σκύλου είναι η υποβολή
αίτησης εγγραφής γέννας και βεβαίωση κτηνιάτρου, πριν από την πάροδο τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η γέννα. Ο Κ.Ο.Ε δεν θα
αποδέχεται αίτηση εγγραφής γέννας μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος
(σφραγίδα ταχυδρομείου).

Άρθρο 7
Ο εκτροφέας του οποίου ο θηλυκός σκύλος ζευγάρωσε στο εξωτερικό, οφείλει να προσκομίσει
στον Κ.Ο.Ε το Πιστοποιητικό Επίβασης που εκδίδει το Κυνολογικό Όργανο της χώρας οπού
πραγματοποιήθηκε η επίβαση, καθώς και φωτοτυπία του γενεαλογικού χάρτη (PEDIGREE)
του επιβήτορα.
Στην περίπτωση που ο αρμόδιος Κυνολογικός Όμιλος του εξωτερικού δεν εκδίδει
Πιστοποιητικά Επίβασης, ο εκτροφέας υποχρεούται να προσκομίσει στον ΚΟ.Ε.,
Πιστοποιητικό Επίβασης του Κ.Ο.Ε.

Άρθρο 8
α) Ο εκτροφέας του οποίου ο θηλυκός σκύλος ζευγάρωσε στην Ελλάδα με σκύλο μη
εγγεγραμμένο στον Κ.Ο.Ε (περίπτωση που ισχύει μόνον για σκύλο του οποίου ο ιδιοκτήτης ζει
εκτός Ελλάδος), οφείλει να προσκομίσει τον Γενεαλογικό Χάρτη του επιβήτορα ή
επικυρωμένη φωτοτυπία.
Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του κεφ. 1 μετά τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου του Κ.Ο.Ε. για
εκχώρηση δικαιώματος αναπαραγωγής, ο έχων το δικαίωμα αναπαραγωγής θα υπογράφει
και την βεβαίωση επίβασης στην αίτηση εγγραφής της γέννας.
β) Δηλώσεις γέννας οι οποίες είναι ελλιπείς και δεν είναι συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία, δεν
θα παραλαμβάνονται από την Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε. Εξαιρούνται οι δηλώσεις
γέννας που είναι ελλιπείς λόγω EXPORT PEDIGREE, τα οποία αναμένονται από το εξωτερικό
ή για χρώματα. Και αυτό μόνον για περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία δήλωσης της
γέννας. Οι δηλώσεις γέννας που είναι ελλιπείς για φυλές σκύλων που το μέγεθος δεν είναι
σαφές στην ηλικία των 30 ημερών, θα παραμένουν σε εκκρεμότητα για 1 χρόνο.
γ) Αν κάποιο από τα κουτάβια που αναγράφεται στη δήλωση γέννας απεβίωσε, αυτό θα
δηλώνεται άμεσα στον Κ.Ο.Ε με υπεύθυνη δήλωση του εκτροφέα. Αν μέχρι την έκδοση του
γενεαλογικού χάρτη (PEDIGREE) δεν δηλωθεί απώλεια κουταβιών, δεν γίνεται επιστροφή
χρημάτων
δ) Ο ιδιοκτήτης σκύλου που η φυλή του από την Δ.Κ.Ο. υπόκειται σε εργασία, πρέπει να
προμηθευτεί με δική του ευθύνη, τουλάχιστον ένα μήνα πριν την πρώτη συμμετοχή του σε
αγώνες ή εξέταση εργασίας, το ειδικό Βιβλιάριο Εργασίας από τον Κ.Ο.Ε.

ΗΛΙΚΙΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ
Άρθρο 9
Ο Κ.Ο.Ε. δεν θα εγγράφει γέννα προερχόμενη από θηλυκό σκύλο ηλικίας κάτω των δώδεκα
(12) μηνών ή άνω των εννέα (9) ετών κατά τη στιγμή της Επίβασης. Επίσης ο Κ.Ο.Ε. δεν θα
εγγράφει γέννα θηλυκού σκύλου, από ζευγάρωμα που πραγματοποιήθηκε πριν την
παρέλευση εννέα (9) ημερολογιακών μηνών από την ημερομηνία του τελευταίου τοκετού. Δεν
θα ισχύουν όρια ηλικίας ζευγαρώματος για τους αρσενικούς σκύλους.

ΟΡΙΟ ΓΕΝΝΩΝ
Άρθρο 10
Ο Κ.Ο.Ε. δεν θα αποδέχεται και εγγράφει περισσότερες από έξι (6) γέννες για κάθε θηλυκό
σκύλο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ
Άρθρο 11
Ο Κ.Ο.Ε. αναγνωρίζει Γενεαλογικούς Χάρτες όλων των Κυνολογικών Οργάνων, των χωρών
μελών της Διεθνούς Κυνολογικής Ομοσπονδίας (F.C.I.) καθώς επίσης και αυτών που η Δ.Κ.Ο.
έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΈΝΕΑΛΟΠΟΥ
Άρθρο 12
Η Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε καταγράφει τους καθαρόαιμους σκύλους στο Ελληνικό
Γενεαλόγιο (Ε.Γ.) σε ένα εκ των τεσσάρων Βιβλίων που διατηρεί:
α) Βιβλίο Εγγραφής Καθαρόαιμων (Β.Ε.Κ.) για σκύλους που διαθέτουν Γενεαλογικό Χάρτη
(PEDIGREE ) τριών [3] γενεών και για τους απογόνους τους και
β) Βιβλίο Εγγραφής Αναγνωρισμένων (Β.Ε.Α.) για σκύλους που έχουν αναγνωρισθεί ως
καθαρόαιμοι βάσει φαινοτύπου (εξωτερικά χαρακτηριστικά) και για τους απογόνους τους έως
και την τρίτη γενεά.
γ) Βιβλίο Εγγραφής Ξένων (Β.Ε.Χ.) για σκύλους Εθνικών φυλών, μη αναγνωρισμένων όμως
ακόμα από την F.C.I., οι οποίες είναι είτε αναγνωρισμένες από το Κυνολογικό Όργανο της
χώρας-μέλους της F.C.I., είτε είναι αναγνωρισμένες από Κυνολογικούς Ομίλους με τους
οποίους η F.C.I. έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, είτε είναι φυλές που σύμφωνα με την
διεθνή πρακτική εγγράφονται στα αντίστοιχα ειδικά Βιβλία των χωρών-μελών της F.C.I. &
αυτών με τις οποίες η F.C.I. έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες.
δ) Βιβλίο Εγγραφής Αναγνωρισμένων Ξένων (Β.Ε.Α.Χ.) για σκύλους Εθνικών φυλών, μη
αναγνωρισμένων όμως ακόμα από την F.C.I., οι οποίες είναι είτε αναγνωρισμένες από το
Κυνολογικό Όργανο της χώρας-μέλους της F.C.I., είτε είναι αναγνωρισμένες από
Κυνολογικούς Ομίλους με τους οποίους η F.C.I. έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, είτε είναι
φυλές που σύμφωνα με την διεθνή πρακτική εγγράφονται στα αντίστοιχα ειδικά Βιβλία των
χωρών-μελών της F.C.I. & αυτών με τις οποίες η F.C.I. έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, που
έχουν αναγνωρισθεί ως καθαρόαιμοι βάσει φαινοτύπου (εξωτερικά χαρακτηριστικά) και για
τους απογόνους τους έως και την τρίτη γενεά.

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΕΑΛΟΠΟΥ
Άρθρο 13
Εγγραφή καθαρόαιμου σκύλου, εγγραφή γέννας, μεταβιβάσεις ιδιοκτησίας, καθώς και
οιαδήποτε άλλη πράξη ενεργεί η Υπηρεσία Γενεαλογίου του Κ.Ο.Ε, κοστολογείται και το
αντίτιμο καταβάλλεται με την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΣΚΥΛΟΥ
Άρθρο 14
Μετά την εγγραφή γέννας στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε, δεν θα επιτραπεί καμία αλλαγή ή προσθήκη
στο όνομα του σκύλου με το οποίο αυτός έχει δηλωθεί.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Άρθρο 15
Οιοσδήποτε ιδιοκτήτης σκύλου εγγεγραμμένου στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε., έχει το δικαίωμα να
κάνει Αίτηση Μεταβίβασης Ιδιοκτησίας του σκύλου σε άλλο πρόσωπο, παρέχοντας όλα τα
απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Άρθρο 16
Σκύλος εγγεγραμμένος στο Ε. Γ. δύναται να ανήκει σε περισσοτέρους του ενός ιδιοκτήτες.
Κάθε μεταβίβαση ιδιοκτησίας μερική ή ολική, συνοδεύεται με την αντίστοιχη δήλωση στον
Κ.Ο.Ε και κοστολογείται.
Ιδιοκτήτης σκύλου μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο και όχι νομικό.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΑ
Άρθρο 17
Κάθε εκτροφέας έχει δικαίωμα να κατοχυρώσει επωνυμία εκτροφείου. Αιτήσεις για την
κατοχύρωση και χρήση ονόματος εκτροφείου ως πρόθεμα ή επίθεμα, θα γίνονται δεκτές από
τον Κ.Ο.Ε. εφ’ όσον συνοδεύονται από το αντίστοιχο χρηματικό ποσό, το οποίο καθορίζεται
από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. Αίτηση κατοχύρωσης επωνυμίας εκτροφείου δύναται να υποβάλλουν
φυσικά πρόσωπα και όχι νομικά. Την αίτηση προωθεί ο Κ.Ο.Ε. προς την Δ.Κ.Ο. για έγκριση
και διεθνή κατοχύρωση.

Άρθρο 18
Το δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας εκτροφείου ως πρόθεμα ή επίθεμα, παραχωρείται από
την Δ.Κ.Ο. και μόνο μέσω του Κ.Ο.Ε., στον αιτούντα εκτροφέα.

Άρθρο 19
Η Δ.Κ.Ο. προστατεύει τη κατοχυρωμένη επωνυμία εκτροφείου, μη επιτρέποντας τη χρήση της
από άλλους εκτροφείς σε διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 20
Σε περίπτωση θανάτου ιδιοκτήτη κατοχυρωμένης επωνυμίας εκτροφείου, οι νόμιμοι
κληρονόμοι του, κατόπιν υποβολής στον Κ.Ο.Ε. των νομίμων αποδεικτικών της θέσης τους,
έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τη χρήση της κατοχυρωμένης επωνυμίας του εκτροφείου.

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
Άρθρο 21
α ) Κάθε άτομο που εκτρέφει, συντηρεί, μεταβιβάζει ιδιοκτησία ή κατοχή ή συναλλάσσεται με
καθαρόαιμους σκύλους εγγεγραμμένους στο Ε.Γ. του Κ.Ο.Ε., υποχρεούται να τηρεί σε σχέση
με τα αναφερόμενα επαρκή και ακριβή μητρώα.
β) Κάθε εκτροφέας υποχρεούται να έχει την τοκετοομάδα μέχρι τουλάχιστον 8 εβδομάδων
κοντά στον θηλυκό σκύλο, ανεξάρτητα αν συνεχίζεται ο θηλασμός σύμφωνα με την δήλωση
γέννας και στην διεύθυνση που δηλώνει στο έντυπο της γέννας. Σε περίπτωση επιθεώρησης
της γέννας και αν διαπιστωθεί ότι ολόκληρη η τοκετοομάδα δεν βρίσκεται στην συγκεκριμένη
διεύθυνση χωρίς νωρίτερα να έχει ενημερωθεί ο Κ.Ο.Ε., εφαρμόζεται ο Εσωτερικός
Κανονισμός.
Άρθρο 22
Κάθε άτομο που είναι υποχρεωμένο να τηρεί μητρώα και αποφεύγει να το κάνει ή αδυνατεί
εάν του ζητηθεί να παρουσιάσει αυτά προς επιθεώρηση στους εξουσιοδοτημένους
εκπροσώπους του Κ.Ο.Ε., δύναται να υποστεί την ανάκληση όλων των προνομίων που του
παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε., με απόφαση του Δ.Σ. ή της Πειθαρχικής Επιτροπής του.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΙΩΝ
Άρθρο 23
Οι εξουσιοδοτημένοι από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. εκπρόσωποι του (επόπτες αναπαραγωγής), θα
επιθεωρούν χώρους εκτροφής και γέννες καθαρόαιμων σκύλων, χωρίς ειδοποίηση.

Άρθρο 24
Κάθε άτομο που συντηρεί ή εκτρέφει καθαρόαιμους σκύλους και αρνείται την επιθεώρηση από
τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Κ.Ο.Ε., δύναται να υποστεί την ανάκληση όλων
των προνομίων που του παρέχονται από τον Κ.Ο.Ε. με απόφαση του Δ.Σ. ή της Πειθαρχικής
Επιτροπής του.

Άρθρο 25
Γραπτή έκθεση προς το Δ.Σ. του Κ.Ο.Ε. θα υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο του Κ.Ο.Ε για τις περιπτώσεις των άρθρων 22, 23 και 24.

ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑ (ΤΑΤΟΥΑΖ)
Άρθρο 26
Ο Κ.Ο.Ε. δεν θα αποδέχεται και εγγράφει κουτάβια τα οποία δεν είναι ταυτοποιημένα
Ηλεκτρονικά ή εναλλακτικά με Δερματοστιξία. Εφόσον πρόκειται για Δερματοστιξία (τατουάζ),
αυτή θα είναι ο αριθμός εγγραφής (ΒΕΚ ή ΒΕΑ) του θηλυκού σκύλου, συνοδευόμενος από τον
αύξοντα αριθμό του κάθε κουταβιού. Η αρίθμηση των κουταβιών αρχίζει από την πρώτη γέννα
& συνεχίζεται μέχρι την τελευταία.

Άρθρο 27
Για όσο χρονικό διάστημα ο Κ.Ο.Ε θεωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, ότι είναι απαραίτητο να
γίνει έλεγχος D.Ν.Α. σε κάποιους σκύλους εγγεγραμμένους στο Ελληνικό Γενεαλόγιο,
καλύπτει ο Κ.Ο.Ε. τα έξοδα των εξετάσεων και αν αποδειχθούν μη αληθή τα στοιχεία, ο Κ.Ο.Ε
θα επιβάλλει Πειθαρχικές ποινές και ο υπαίτιος θα επιβαρυνθεί & των εξόδων της εξέτασης.
Τα αποτελέσματα θετικά ή αρνητικά θα ανακοινώνονται στην Γ.Σ του Κ.Ο.Ε., στους ομίλους
φυλής.