paralia1Μετά από πολύμηνες προσπάθειες της ΠΦΠΟ προς τα αρμόδια υπουργεία ώστε να επιτρέπονται οι σκύλοι στις παραλίες-αρκεί να τηρούνται οι κείμενες διατάξεις- το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έστειλε επιστολή στο υπουργείο Ναυτιλίας,όπου εξηγεί τους λόγους της αναγκαιότηταςτης άρσης απαγόρευσης λουσίματος.Άλλη μια προσπάθεια της ΠΦΠΟ απέδωσε.Απομένει η εγκύκλιος του υπουργείου Ναυτιλίας,ώστε να επικυρωθεί η αποφαση.Η ο μοσπονδία θα εντείνει τις προσπάθειές της,ώστε η εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου να είναι σύμφωνη με την άποψη του ΥΠΑΑΤ..

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 04.06.2014
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ πρωτ.: 820/73329

ΘΕΜΑ : « Άρση της απαγόρευσης λουσίµατος κατοικίδιων ζώων στη θάλασσα »
ΣΧΕΤ : το αρ. Φακέλλου. 511.19/2014/10.04.2014 έγγραφό σας(Αριθµός Σχεδίου 1460)

Σε απάντηση του σχετικού µε το θέµα εγγράφου, σας γνωρίζουµε ότι η υπηρεσία µας έχει την αρµοδιότητα , µεταξύ άλλων, της προστασίας των ζώων συντροφιάς , τα οποία βρίσκονται υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του κατόχου τους.
1. Η προστασία των ζώων αυτών, επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή του συνόλου των κανόνων ευζωίας και της καλής µεταχείρισής τους, που συµπεριλαµβάνουν :τη παροχή κατάλληλης τροφής, νερού, τη παραµονή τους σε χώρο στεγνό, καθαρό ,προστατευµένο από τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να είναι µόνιµα δεµένα και χωρίς να διαβιούν εντός ακατάλληλων κατασκευών , τη φροντίδα για την ιατρική περίθαλψη, την τεκµηρίωση της κατάστασης υγείας του ζώου συντροφιάς ( µε την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας στο οποίο επαληθεύεται επικαιροποιηµένα, η συνιστώµενη από την κτηνιατρική πρακτική και επιστήµη κατάσταση υγείας του ζώου π.χ. πλήρες εµβολιακό πρόγραµµα ανάλογα µε την ηλικία του ζώου και τα εθνικά προγράµµατα επιτήρησης των ζωανθρωπονόσων, αντιπαρασιτική θεραπεία κ.λ.π.), την εξασφάλιση της καθηµερινής άσκησης ή του περιπάτου, το καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για τη διαβίωση τους ώστε να µην πονούν και υποφέρουν και εν γένει να υπάρχει µέριµνα για το σεβασµό της ύπαρξής τους.( το αρ. πρωτ. 422/09.04.2014 έγγραφό σας) Το λούσιµο στην θάλασσα των κατοικίδιων ζώων συντροφιάς δεν συµπεριλαµβάνεται στους κανόνες ευζωίας των ζώων ώστε ο περιορισµός του να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ζώα αυτά.

paralia

2. α. Επιιπρόσθετα, στο άρθρο 5 του νόµου 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Ν.4235/2014 , καθορίζονται οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ζώων συντροφιάς µε σκοπό τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων, αλλά και κατά δεύτερο λόγο, της προστασίας της δηµόσιας υγείας , της ασφάλειας και της διασφάλισης της κοινής ησυχίας.

Η προστασία της δηµόσιας υγείας, της ασφάλειας και της διασφάλισης της κοινής ησυχίας, επιτυγχάνονται µε τη θέσπιση γενικών διατάξεων , στο προαναφερθέν νοµικό πλαίσιο, που αφορούν ενδεικτικά, τις περιπτώσεις της εξόδου του ζώου από τον χώρο του ιδιοκτήτη του, τη παραµονή τους στις πολυκατοικίες ή στις µονοκατοικίες , τη πρόσβαση στα µέσα µαζικής µεταφοράς , την υποχρεωτική πρόσδεση του σκύλου κατά τη διάρκεια του περιπάτου, τον καθαρισµό του περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται, αποσκοπώντας στο προσδιορισµό της θεµελιώδους και προεξάρχουσας υπεύθυνης συµπεριφοράς του ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς και στην διαφύλαξη της αρµονικής και φιλικής συνύπαρξης των ζώων αυτών µε τον άνθρωπο.

β. Ωστόσο, στους σκοπούς του παρόντος νοµικού πλαισίου δεν περιλαµβάνεται η διευθέτηση θεµάτων όπως η πρόσβαση ή µη των ζώων συντροφιάς σε ειδικότερους κοινόχρηστους χώρους, όπως π.χ. στις δηµόσιες υπηρεσίες, στα µουσεία στους χώρους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στις παραλίες λουόµενων κλπ .
Η µη πρόσβαση αυτή καθ εαυτή των ζώων στους χώρους λουοµένων δεν υποβαθµίζει την ευζωία του ζώου συντροφιάς, η δε πρόσβαση τους, από πλευράς υγειονοµικής, δεν απειλεί την δηµόσια υγεία υπό την προυπόθεση ότι ταυτόχρονα τηρούνται απαρέγκλιτα οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους και όσον αφορά την υποχρεωτική πρόσδεση του σκύλου, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος των δραστηριοτήτων του και ο σεβασµός των λουοµένων .
γ. Συµπερασµατικά και προκειµένου να αρθούν επιφυλάξεις ή αντιδράσεις , οι ιδιοκτήτες των ζώων συντροφιάς και εν γένει οι πολίτες, πρέπει να ενηµερωθούν, µε κάθε πρόσφορο µέσο, για τις προυποθέσεις πρόσβασης των ζώων στους χώρους των λουοµένων ιδιαίτερα λόγω, π.χ. συχνά, της απουσίας εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ή της πρόσβασης στους χώρους µε πολύ µεγάλη πυκνότητα λουοµένων καθώς και ότι όταν δεν τηρούνται οι σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας,, τα αρµόδια όργανα των παραβάσεων του Ν. 4039/2012,επιβάλλουν τα προβλεποµένα διοικητικά πρόστιµα, του άρθρου 21 του ιδίου νόµου.

3. Τέλος θα θέλαµε να επισηµάνουµε ότι οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς του Ν. 4039/2012 έχουν ισχύ και στη περίπτωση ζώων που έχουν εκπαιδευτεί για τη παροχή βοήθειας και προστασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή που χρησιµοποιούνται στη διάσωση.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

η επιστολή αποστέλλεται

Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κλάδος Αστυνοµίας& Τάξης
∆/νση Γενικής Αστυνόµευσης &
Κανονισµών Λιµένων
Τµήµα Α
Ακτή Βασιλειάδη , ( Πύλη, Ε1-Ε2)
185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΟΙΝ: Πανελλαδική Φιλοζωική &
Περιβαλλοντική Οµοσπονδία(ΠΦΠΟ)
& Πανελλαδική Συντονιστική
Επιτροπή Ζωοφιλικών
Σωµατείων( ΠΣΕΖΣ)