http--pansynΆμεση ήταν η επέμβαση του ΥΠΑΑΤ στην καταγγελία της ΠΦΠΟ για την παράνομη διακίνηση πουλερικών σε υπαίθριους χώρους και λαικές αγορές.Με επιστολή της στις 30.4.13 στις Περιφέρειες και τις Περιφερειακές ενότητες της Χώρας και τις  κτηνιατρικές υπηρεσίες εξαγγέλλει μια σειρά μέτρων για την εξάλειψη αυτού του θλιβερού φαινομένου. 

Τι λέει η επιστολή

Σας αποστέλλουμε την αρ. πρωτ. 243/24.04.2013 επιστολή της Πανελλαδικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας με την οποία καταγγέλλεται η παράνομη εμπορία και διακίνηση πουλερικών απόδοσης σε δημοσίους δρόμους και λαϊκές αγορές από διάφορες παραβατικές ομάδες ατόμων , σε πολλές περιοχές της χώρας μας καθώς και οι συνθήκες διατήρησης και πώλησης οικόσιτων πουλερικών σε δρόμους και λαϊκές αγορές. Οι συνθήκες αυτές, όπως περιγράφονται δεν εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις για την υγεία και ευζωία των ζώων .

Ενδεικτικά εντοπίστηκαν συνωστισμός πουλερικών, διατήρησή τους σε ακατάλληλα κλουβιά παραμονή ακινητοποιημένων οχημάτων μεταφοράς ,χωρίς αερισμό, χωρίς προστασία των πτηνών από την έντονη ηλιοφάνεια κ.λ.π.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω θα θέλαμε να επανέλθουμε και σας γνωρίσουμε εκ νέου τα σημαντικότερα σημεία της κτηνιατρικής νομοθεσίας τα οποία θα πρέπει αυστηρά να τηρούνται και να εφαρμόζονται κατά την διάρκεια του επίσημου ελέγχου των αρμοδίων αρχών, προκείμενου να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το σημαντικό πρόβλημα του παράνομου εμπορίου πουλερικών με επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία , στη υγεία και ευζωία των διακινούμενων ζώων.

Συγκεκριμένα εφιστούμε την προσοχή στα παρακάτω με ιδιαίτερη στόχευση εφαρμογής των επίσημων ελέγχων σε περιοχές και δρόμους που βρίσκονται εντός μεγάλων πτηνοτροφικών κέντρων της χώρας , όπου συγκεντρώνεται, εκτρέφεται, πωλείται και διακινείται μεγάλος αριθμός πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων.

1) Η διακίνηση των ζώντων πουλερικών υπόκειται από κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς στις διατάξεις της με αριθ. πρωτ. 258971/2008 απόφασης ΥΠΑΑΤ «Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών (Β΄ 4-9-2008)», η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο τoυ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

2) Συγκεκριμένα:
α) η παρ. 2 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης, ορίζει ότι «2. Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους χώρους».
β) η παρ. 4 του άρθρου 3 ορίζει ότι «Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές. Η διάθεση πουλερικών και πτηνών κατ’ οίκον επιτρέπεται μετά από σύντομη στάση του οχήματος μεταφοράς τους και επί χρόνο αναγκαίο για την εκφόρτωσή τους και διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις βιοασφάλειας του παρόντος άρθρου».
γ) η παρ. 7 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι « Όταν κατά τους ελέγχους της παρ. 3 του παρόντος διαπιστώνεται απουσία αποδεικτικών στοιχείων ή εμφανή στοιχεία μη διενεργηθείσας απολύμανσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ/τος 211/1992 (Α΄ 100), η μεταφορά απαγορεύεται και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις διοικητικές κυρώσεις».

3)Ειδικότερα επισημαίνουμε α) την ευθύνη των ιδιοκτητών των πτηνοτροφικών επιχειρήσεων ή νόμιμων εκπροσώπων τους οι οποίοι εκτός της υποχρεωτικής τήρησης των κανόνων βιοασφάλειας , υγείας και ευζωϊας του εκτρεφόμενου πτηνοτροφικού κεφαλαίου τους, οφείλουν να συμμορφώνονται και με τους κανόνες της νόμιμης εμπορίας και διακίνησης των πουλερικών τους προς κάθε υποψήφιο αγοραστή και β) την ευθύνη της τήρησης των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων μεταφοράς διακίνησης και διάθεσης των ζωντανών πουλερικών των εμπλεκομένων , στις δραστηριότητες αυτές, προσώπων (π.χ . υγειονομικές απαιτήσεις οχημάτων μεταφοράς, δελτία καταγραφής μεταφερόμενων πουλερικών, προβλεπόμενα κτηνιατρικά συνοδευτικά πιστοποιητικά κ. α).

pthna

4)α.Πέραν της κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, υφίσταται και η πλευρά της παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας και ευζωϊας των ζώων. Οι συνθήκες διατήρησης και πώλησης των πουλερικών, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων για το είδος τους και την ηλικία τους, συνθηκών διαβίωσης (κατάλληλη θερμοκρασία, φωτισμός, χορήγηση τροφής και νερού, προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), συνιστούν ταλαιπωρία και παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας και επισύρουν τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Νόμου 1197/81(Α′ 240) «Περί προστασίας των ζώων», με την αποστολή στον τοπικό Εισαγγελέα της έκθεσης ελέγχου με τα ευρήματα του ελέγχου προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία επιβολής των ποινικών κυρώσεων.

β. Εξάλλου, η μεταφορά των πουλερικών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 314754/2009(Β,2025) που αφορά τα εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1/2005(για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά), όσον αφορά την αδειοδότηση του μεταφορέα, την έγκριση καταλληλότητας του οχήματος, τις πρακτικές μεταφοράς κ.λ.π.. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 17 της εν λόγω ΚΥΑ.

5)Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενες προϋποθέσεις και απαγορεύσεις προκύπτουν μόνο από πλευράς της κτηνιατρικής νομοθεσίας, ενώ στα θέματα της διακίνησης πουλερικών μπορεί να συντρέχουν και άλλες προϋποθέσεις εκτός της εν λόγω νομοθεσίας (π.χ. άδειες λιανοπωλητών).

6)Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλούμε στα πλαίσια των πραγματοποιούμενων ελέγχων, για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, να:

α) προβείτε σε στοχευμένους επισήμους ελέγχους σε εκτροφές και οχήματα διακίνησης πουλερικών της περιοχής δικαιοδοσίας σας, προκείμενου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις για την υγεία και την ευζωία των ζώων αυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων όπου απαιτείται.

β) να ενημερώσετε άμεσα, εκ νέου, τους εκτροφείς και μεταφορείς πουλερικών απόδοσης για εμπορία ως οικόσιτων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και ειδικότερα για την μέριμνα τήρησης των προβλεπόμενων στοιχείων τεκμηρίωσης και ιχνηλασιμότητας των μετακινούμενων πουλερικών καθώς και τις συνέπειες που επισύρει η μη συμμόρφωσή τους με την νομοθεσία αυτή .

γ) ζητήσετε την συνδρομή των αστυνομικών , δημοτικών κλπ. αρχών των περιοχών σας, προκειμένου να εντείνουν τους ελέγχους που διενεργούν, σε σημεία πώλησης πουλερικών, λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω διατάξεις και να επιβάλουν στους παραβάτες τις προβλεπόμενες κυρώσεις, με την εκκίνηση των ανάλογων διαδικασιών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ                                                                                  Κ..Α.ΦΕ.

Σ. ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ                                                                              Χ. ΔΗΛΕ